150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

s+j

 

QUÈ ÉS?
S+J és un projecte sòcioeducatiu de SALUT JOVE que es desenvolupa a Tordera.

DESTINATARIS.
S’adreça a Joves adolescents del municipi de Tordera en edats compreses entre 12 i 18 anys. Tenint en compte que l’adolescència no és una etapa cronològicament rígida, s’establirà una frontera flexible respecte a l’edat dels joves participants.

Proyecto1FINALITAT I OBJECTIUS.
Objectiu General

Constituir un espai obert a tots els adolescents que sigui un espai d’informació i assessorament sobre temes de salut i a més un espai relacional on es treballi la prevenció de conductes de risc i es potenciïn els hàbits de vida saludables mitjançant propostes d’oci i lleure sòcioeducatiu al municipi

Objectius Específics

Ø Potenciar hàbits de vida saludables entre els adolescents de Tordera. Específicament en matèria d’alimentació, drogues, sexualitat i esport.

Ø Prevenir conductes de risc derivades del consum de drogues, sexualitat, i altres aspectes relacionats amb la salut dels joves( SIDA i MTS, nutrició i malalties associades,...).

Ø Fomentar factors de protecció en hàbits i conductes dels adolescents vinculades a la salut, com el consum de drogues i conducció segura, drogues, sexualitat i embarassos no desitjats o MTS...

Resultats esperats· Assistència de joves a l’Espai per aclarir dubtes relacionades amb els riscos associats al temes de salut (consum de drogues, la sexualitat, l’alimentació)

· Detecció precoç i intervenció en casos problemàtics vinculats a la salut

· Vincular els joves a activitats lúdiques, culturals i d’altres tipus des d’una perspectiva alternativa a l’oci de consum.

METODOLOGIA
Participativa i ajustada a la realitat dels joves ( horaris, llenguatge visual, accecibilitat...):

Es farà un treball:

INDIVIDUAL: Counselling individual en confidencialitat i immediatesa.

Els joves podràn venir a assessorar-se sobre temes de salut i es farà derivacions si cal.

CRUPAL: Propostes d’oci i lleure socioeducatiu al municipi i realització d’activitats de promoció de la salut a grups de joves interessats, sempre emmarcades dintre d’un espai més lúdic

Les activitats sorgiran a través del contacte i necessitats dels joves, però les propostes inicials són:

- Programació d’agenda Nocturna d’activitats: Fes-te la nit!!!

Ex: Campionat de futbol sala nocturn + Sessió DJ+ Taller de Cocktails saludables.

- Espai de tarda: ludoteca, mediateca, espai d’estudi, tallers puntuals..

- Programació trimestral de cursos, tallers i activitats de prevenció a través del lleure i llenguatge jove.

Ex:

- Edició de vídeo o programa a la ràdio sobre temes de salut amb els propis joves.

- Taller de cuina saludable + visualització de pel·licula.

- Vídeo fòrum a l’aire lliure sobre tema de salut.